Общи условия за ползване
на Платформата IskamRabota.com

I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ГОРЪЛ ДЖИ ПИ ТОКС“ ЕООДсобственик на Платформата/Сайта IskamRabota.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество чрез интернет сайтa www.iskamrabota.com, наричани по-долу УСЛУГАТА/ПЛАТФОРМАТА/САЙТА.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:


2.1. Доставчик:

- Наименование: "Горъл Джи Пи Токс" ЕООД – регистриран по Търговския закон в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

- ЕИК: 205616400.

- Седалище и адрес на управление: с. Памукчии, ул. "Родопи" №8

- Адрес за писмена кореспонденция: с. Памукчии, ул. "Родопи" №8

- Адрес за електронна комуникация (email): info@goarle.eu

- Интернет сайт(Web site): www.goarle.eu

- МОЛ: Юмер Саид.


2.2. Надзорни органи:

- (1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

Тел.: (02) 940 20 46 ; факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


- (2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

Ттел.: 02 / 980 25 24 ; факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg


2.3. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: Доставчикът НЕ Е РЕГИСТРИРАН по ЗДДС.


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА


Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Доставчикът предоставя информационна среда чрез своята Платформа, до която Ползвателят има достъп, чрез посещение на интернет страницата www.iskamrabota.comдиректно чрез въвеждане на адреса в Уеб браузър (като Chrome, Mozila Firefox, Edge и др) или чрез следване/клик/ на хипервръзки в интернет пространството (в търсачки, директории, каталози и др).


3.1. Ползвателите на Услугата, които Доставчикът предоставя, а Ползвателят използва, се разделят на 3 вида:


3.1.1. Обикновен ползвател – Посетителпопаднал по някой от гореизброените начини на интернет адрес: www.iskamrabota.com било чрез настолен компютър, лаптоп, мобилно устройство, смарт устройство или какво да е друго електронно устройство с достъп до интернет.


3.1.2. Регистриран потребителпосетител, регистрирал се като търсещ работа, идентифициращ се чрез своя електронна поща, като Потребителско име и парола, определени при Регистрация.


3.1.3. Регистриран работодател/Агенция за работа/набиране на персонал, наричан накратко, само Работодател юридическо лице, регистрирано по ТЗ на Р. България, което се е регистрирало в Платформата и е предоставило вярно и пълно съответните свои данни, нужни при Регистрация.


Всеки Ползвател на Услугата, без значение от вида, към който попада, приема, че ще я използва само по предназначение, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет – няма да злоупотребява с нея или в ущърб на други(трети) страни/лица/организации, както и няма да се опитва да я повреди или измени. За своите си действия, всеки Ползвател носи персонална отговорност.


3.2. Основните характеристики на Услугата са следните:


Доставчикът предоставя своята Платформа – Уеб среда, достъпна на интернет адрес www.iskamrabota.com, която се ползва от Ползвателите при следните условия:

- на Ползвател - посетител на сайта (3.1.1) за получаване на информация за обявените свободни места - Оферти, които са публикувани на нея. Както и за разглеждане и запознаване с Платформата, в частта й, неизискваща Регистрация.


- на Ползвател - Регистриран потребител (3.1.2), освен за получаване на информация за обявените свободни места - Оферти, които са публикувани от Регистрираните работодатели/Агенции за работа/набиране на персонал/ (3.1.3) – търсещи служители и ползващи Платформата за публикуването им, и правото да може да кандидатства за тях, чрез изпращане на своята кандидатура до (3.1.3) през Платформата.

Така също, двете страни, търсещи (3.1.2) и предлагащи (3.1.3) работа, може да осъществят първичен или последващ контакт, чрез системата за изпращане и получаване на Съобщения в Платформата.

Същият Ползвател (3.1.2), има още право да определя кой да има право да разглежда Профила му в Платформата, както и кой да му изпраща Съобщения. Има право да добавя и премахва свои документи (като Автобиография, Мотивационни писма и др.), които да използва при Кандидатстване за свободни позиции. Да добавя и премахва Оферти, към които е проявил интерес в Моят бележник и така да има по-лесен достъп до тях. Да следи своите кандидатствания през Платформата, да ги редактира и изтрива. Да добавя, редактира и премахва Известия за Оферти, за които да бъде уведомен на имейла си, с който се е регистрирал в Платформата. Да добавя и премахва работодатели от списъка си Мои любими и блокирани работодатели. Да добавя/редактира и изтрива информация за себе си, включително за акаунти те си в Социалните мрежи, като Фейсбук, Туитър, ЛинкидИн, Инстаграм, видна в Профила му. Има право на достъп до предоставените Мои ресурси, като полезни документи, линкове и статии.


- на Ползвател - Регистриран работодател/Агенция за работа/набиране на персонал/ (3.1.3) да може да добавя, редактира, изтрива свои Оферти за свободни работни позиции, по които да кандидатстват Ползватели (3.1.2), да следи тяхната история и всички кандидатствали по тях. Да получава Нотификации за кандидатствалите и да определя автоматичното им подновяване при изтичане срок на валидност. Да добавя, редактира и премахва Допълнителна информация за фирмата си, както и такава за своите профили в социалните мрежи, като Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram – видни във фирмения му Профил в Платформата. Да надгражда безплатния си абонаментен план, който е получил при Регистрация, вкл. да купи Кредити така че, Офертите му да се открояват сред другите (да бъдат маркирани със звезди между 1 и 5). Да ползва, ако има наличен, неизползван и валиден Бонускод, с който да получи Кредити или Абонаментен план и/или повече Безплатни оферти. Да следи своите влизания/логвания/ в Платформата.


Ползвател (3.1.2) и Ползвател (3.1.3) имат право да променят Паролата си, която са заявили при Регистрацията си, както и да изискат на имейла, с който са се регистрирали, Нова такава, ако са я забравили. Както и да изтрият Регистрацията си в Платформата. При изтриване на акаунта си в Платформата, може да създадат Нова такава, което ще се счита за нов Договор между страните.IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА


Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата на Ползвателите БЕЗВЪЗМЕЗДНО, като Ползвател (3.1.3), освен План FREE, даващо право на публикуване на 10 (десет) бр. Безплатни Оферти с продължителност от 14 дни (или 5 (пет) бр. с продължжителност 1 месец) в рамките на 1 календарен месец, има възможност да надгради своя Абонаментен план или да закупи Кредити срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план. Закупуването на някой от предлаганите Абонаментни планове (Стар, Бронз, Сребро, Злато, Платина) или Кредит пакети (Кредит25, Кредит50, Кредит100, Кредит250, Кредит500) се извършва чрез добавянето му в Количката“ и приключване на Поръчката. Цените са в български лева и не включват ДДС.


(2) Информация за различните параметри на предлаганите Абонаментни планове и Кредит пакети по Услугата за Ползвател (3.1.3) е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.


Чл. 6. (1) Ползвателят(3.1.3) заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя и ползва възмездно. Заплащането на Поръчка се извършва само по банков път, след приключването и посочване на номера й, по Банкова сметка:


- IBAN: BG37TRIV40030001066114

- BIC: TRIVBGS1

- При 'Транскарт Файненшъл Сървисис' АД

- В полза на 'ГОРЪЛ ДЖИ ПИ ТОКС' ЕООД


Заплатена поръчка, може да бъде анулирана/отменена/върната и сумата получена обратно, в рамките на 14 дни, след заплащането й, ако е цяла и не е ползвана услуга по нея /т.е. няма публикувана Оферта, вкл. чрез използвани Кредити/. Таксата за възстановяване на сумата, която се извършва по Банков път, е за сметка на Ползвателя. и се приспада от същата.


(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и/или чрез друго подходящо потвърждение по електронен път. Също се отразява в Профила на Ползвателя в Моите поръчки. Периодът на отчитане за Абонаментен план/Кредит пакет започва да тече след Активацията му.


V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 7 (1) Настоящите Общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(2) За да използва Услугата в пълен капацитет, Ползвателят следва да се регистрира като въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп. Да не предоставя паролата си на трети лица и при съмнения за изтичането й, да я промени, веднага. Всички действия, извършени от акаунта, ще се считат за извършени от името на Ползвателя.

(3) За Потребителското име се използва E-mailът на Ползвателя, като същият се потвърждава чрез Линк за активация. Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите Общи условия процедура.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Приемам условията за Регистрация", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя (3.1.2) и (3.1.3) регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с

което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика

възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в

регистрацията си, в случай на промяна.

(7) В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е

титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за

идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, в частта за вид Ползвател, достъпни на адрес www.iskamrabota.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За

избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,

преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на Регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след

извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез

електронни средства.

(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване(посещение на сайта) от Ползвателя. В този случай настоящите Общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя (3.1.1) до момента на преустановяване на използването й.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат

затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за

преустановяването.

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. При невъзможност за достъп до имейла, който е използван от Ползвателя при Регистрация, той може да бъде променен от Доставчика по изрично заявяване от Ползвателя и при идентифицирането му.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни (GDPR), достъпна на адрес www.iskamrabota.com . Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери

достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.iskamrabota.com/forgotten-password.php


VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин (чрез публикуването им тук, в Платформата) всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната

поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на

този член не е задължително да бъдат подписани с електронен подпис (КЕП), за да имат действие спрямо него.

(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите Общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за

промяната.


VII. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 15. (1) Договорът се сключва за БЕЗСРОЧЕН СРОК.


(2) Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се

използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.


VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 01.05.2020 г.* - ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

IskamRabotaе Регистрирана Търговска Марка в Патентно Ведомство на Р. България на името на “Горъл Джи Пи Токс” ЕООД с № на Заявка: 2020159425N от 07.07.2020 и Регистров №: 0159425N в Класове: 35, 38, 41, 42, 45

Facebook(Фейсбук) е уебсайт, най-голямата безплатна онлайн социална мрежа в света, предлагана на над 70 езика. Управлява се и се притежава от частната компания Facebook, Inc. със седалище в гр. Менло Парк, щата Калифорния, САЩ.

Twitter(Туитър) е социална мрежа и микро-блог услуга, която позволява на потребителите да изпращат и четат статус съобщения, познати като туитове. Управлява се и се притежава от частната компания Twitter, Inc. със седалище Сан Франциско, САЩ.

LinkedIn(ЛинкедИн) е онлайн социална мрежа за търсене и установяване на делови контакти. Компанията е основана от Рид Хофман през декември 2002 г. Седалището ѝ е в гр. Маунтин Вю, окръг Санта Клара, щата Калифорния, САЩ. Има офиси и в Омаха, Чикаго, Ню Йорк и Лондон. Собственост на Майкрософт.

Instagram(Инстаграм) е онлайн мобилна социална мрежа, която служи за споделяне на снимки и кратки видеа. Създаден от Кевин Систром и Майк Крийгър и е пусната през октомври 2010г. като безплатно мобилно приложение. Собственост на Facebook, Inc.

'Транскарт Файненшъл Сървисис' АД(ТФС) е платежна институция с лиценз от Българската народна банка (Удостоверение № РД 22-1454/23.06.2010 г.), разширен с Решение на УС на БНБ № 76/07.03.2019 г.

Браузър(още уеб браузър, web/browser) е приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси в Уеб/Интернет. Всеки информационен ресурс притежава стандартизиран адрес Унифициран локатор на ресурси (URI/URL) и може да бъде уеб сайт, изображение, видеоклип или друго съдържание. Процесът на придвижване от един ресурс към друг, обикновено следвайки хипервръзки, се нарича уеб навигация.

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge – са някои от популярните браузъри, които се използват в интернет и чиито разработчици са съответно компаниите Google, Mozilla Corporation и Microsoft.
Политика за защита на личните данни (GDPR)


Регистрацията в Платформата/Сайта е изцяло, доброволна. Може да се направи и прекрати по всяко време.

В съответствие с влезлия в сила от 25.05.2018 г. Нов регламент GDPR (Общ регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679):

- с Регистрацията си в Платформата/Сайта като Потребител (Ползвател – 3.1.2), давам съгласието си за ползване и съхраняване на Личните ми данни, в това число, но не само, електронна поща(email), рождена дата, име/фамилия, град/област и др.;

- Разбирам, че по всяко време, може да поискам промяна относно съхраняването на личните данни, включително и пълното им изтриване (ползване на правото "да бъда забравен/-а"), както и закриване на Акаунта ми. Искането за ползване на това право, става чрез изпращане на имейл до Платформата/Сайта или през формата за Контакти. При прекратяване на Регистрация/позоваване направото „да бъда забравен“, се пази само информация, която се изисква по Закон/Регламент.

Платформата/Сайтът, съхранява информацията, по надежден начин и в никакъв случай, няма да я предоставя на трети страни, както и няма да използва тези данни по начин, непредвиден в Законите(Регламента).

Използваме външна хостинг услуга:
А) Вид на използваната хостинг услуга: – Споделен Хостинг

Б) Информация за Доставчика на хостинг услугата и мястото на съхранение на софтуера:
Наименование: Интернет корпорейтед нетуъркс ЕООД;
Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе 33, етаж 1;
Адрес за кореспонденция: София 1700, бул. Симеоновско шосе 33, етаж 1;
ЕИК: 131334166;
ДДС: нoмер: BG131334166;
МОЛ: Юлиян Ивов Бориславов.Политика за използване на "бисквитки"("кукита", "cookies")


Ние използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ, които може да я комбинират с друга предоставена им от Вас информация или с такава, която са събрали от ползването от Ваша страна на услугите им. Ако продължавате да използвате нашия Уебсайт/Платформа, Вие се съгласявате с нашите „бисквитки“.